දේවගැති ක්‍රිස්ටියන් පවුලිස් සමග විචාරාත්මක සංවාදයක්

දේව සේවකයෝ ගෙදර එනවට මං කැමති නැහැ. මං එලවනවා .... ලංකාවේ තියෙන්නේ ආගමක් අනුගමනය කරමින් යන කිතුණු සභාවක්... ජේසු කිව්වේ නැහැ මං ආවේ ක්‍රිස්තියානි දෙන්න කතෝලික දෙන්න කියලා ....

දේවගැති ක්‍රිස්ටියන් පවුලිස් සමග ඔහුගේ ඉගෙන්වීම්, ධර්මතාවයන් සහා අනිකුත් මතවාද පිළිබඳව විචාරාත්මක සංවාදයක යෙදීමට ලැබුණු අවස්ථාවක්.

ව්‍යවස්ථාව සහා අනුග්‍රහය පිලිබඳ ඉගෙන්වීම් සහා සදාකාල ජීවනය වැනි මාතෘකා ගැන දේවගැතිතුමා දරන අදහස් අපත් සමග විවෘතව කතා කළා. මෙම සංවාදය තුල පැහැදිලි ඉගෙන්වීමක් ද අන්තර්ගත වූ බැවින් මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම  නැරබීමට උනන්දු වන්න. ඔබට එය අනිවාර්යයෙන් මහත් අහීර්වාදයක් වනු ඇත.

Comments

One Response to "දේවගැති ක්‍රිස්ටියන් පවුලිස් සමග විචාරාත්මක සංවාදයක්"

  1. Deacon Peter   January 7, 2017 at 12:02 pm

    I was so blessed to view the interview with Pastor Christian CE Lanka thank you for the wonderful blessed event.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.